Christenen

De christenen geloven in het einde der tijden. In de Bijbel staat geen datum die aangeeft wanneer het gebeurd is, maar in het Nieuwe Testament staat wel een passage waarin Jezus aangeeft wat de tekenen van het einde der tijden zijn.

Mattheüs, hoofdstuk 24 en vers 24:

En Jezus ging uit en vertrok van de tempel; en Zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zei tot hen: ‘Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal geen steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.’
En toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen tot Hem alleen en zeiden: ‘Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn  van Uw komst, en van de voleinding van de wereld?’
En Jezus antwoordde en zei tot hen: ‘Ziet toe, dat niemand u verleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten gebeuren, maar dat is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden en pest en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Doch al deze dingen zijn maar een begin van de smarten. Dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden, en gij zult gehaat worden door alle volken ter wille van Mijn Naam. En dan zullen velen geërgerd worden en elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid zal vermenigvuldigen, zal de liefde van velen verkoelen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal over de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’
 

Volgens velen zijn de tekenen die Jezus noemt zichtbaar in de hedendaagse maatschappij. De eindtijd wordt immers gekenmerkt door geloofsafval, rampen en oorlogen.
Natuurrampen, zoals overstromingen en aardbevingen zijn regelmatig in het nieuws. Ook het verval van het christendom en de opkomst van de islam, is een van de tekenen. Oorlog is er genoeg in de wereld en hongersnood teistert Afrika nog steeds terwijl in Nederland talloze mensen naar voedselbanken moeten. Daarnaast zijn er volgens de christenen al talloze ‘valse profeten’, die het evangelie verdraaien, of die dwaalleren prediken. De wereld wordt geteisterd door sociale en politieke chaos. En in de antichrist die orde zou brengen voor een korte periode (geïnspireerd door satan) wordt wel eens president Bush gezien.

Aangezien bijna alle tekenen zich hebben geopenbaard, kan het einde van de wereld niet lang meer op zich laten wachten.

Wat er gebeurt als het einde der tijden daar is, daar hebben de verschillende stromingen verschillende ideeën over. Volgens sommigen komt Jezus naar de aarde, die gezuiverd (lees verwoest) zal worden van al het kwaad, waarna alleen de ware gelovigen overblijven en mogen voortleven in het paradijs. Dat zou een paradijs op aarde kunnen zijn. Maar het is ook goed mogelijk dat de hele aarde wordt vernietigd en dat de gelovigen verder leven in het hemelse paradijs.